Masters in Food ‘Verrijking’
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object

Over Masters in Food

Zoals elke zichzelf respecterende club hanteert ook Masters een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken. Een zekere strengheid is geboden, bij een al te grote vrijblijvendheid is uiteindelijk niemand gebaat. In geval van uitzonderlijke situaties is het oordeel van de Raad altijd bindend.

Lidmaatschap

Per kleine organisatie kan in principe maar één persoon lid worden, per middelgrote twee en per grote organisatie maximaal drie personen. Bij twee of drie lidmaatschappen moet van een spreiding in marketing- en salesfuncties sprake zijn. Voor retailorganisaties gelden geen  restricties ten aanzien van het aantal leden en/of functie. 
Het lidmaatschap van Masters is een bedrijfslidmaatschap, particulieren kunnen geen lid worden. Het lidmaatschap is persoonsgebonden, en dus niet overdraagbaar op een andere persoon binnen de organisatie.

Lidmaatschapsgeld

Lidmaatschap van Masters houdt in: vijf bijeenkomsten, waarvan een tweedaagse met een overnachting. Het lidmaatschap geldt per jaar, maar kan ieder moment ingaan. Het lidmaatschapsgeld wordt aangepast aan het aantal bijeenkomsten dat nog moet plaatsvinden. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd naar het volgende jaar, tenzij het voor het einde van het lidmaatschapsjaar (uiterlijk 1 december) schriftelijk wordt opgezegd bij het secretariaat.

Afmelden

Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden op de laatste werkdag voor de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf. Dit kan telefonisch of per e-mail. Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet mee eten of op komen dagen, wordt niet gewaardeerd. 

Opkomstverplichting

Ieder lid is verplicht minimaal drie van de vijf bijeenkomsten bij te wonen. Bij een te lage opkomst zal worden geïnformeerd naar de redenen van absentie en zullen indien noodzakelijk maatregelen volgen.

Vertrouwelijkheid

De bijeenkomsten vinden in besloten kring plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt, ook aangaande de (vak)pers. Hiertoe verplicht ook Business Connected als organisator van de bijeenkomsten zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de Raad van Advies.

SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object

Ballotage

Niet iedereen kan lid worden van Masters. Het niveau van het programma en de leden wordt bewaakt door een Raad van Advies, die elk kandidaat-lid zorgvuldig balloteert. Kandidaat-leden moeten onder andere voldoen aan de volgende criteria: 

  • Houding: pro-actief
  • Leeftijd: 40+
  • Ervaring: minimaal 12 jaar ervaring in food
  • In principe leidinggevend
  • Werkzaam in de levensmiddelenbranche of foodservice

Toeleveranciers, consultants en headhunters worden niet toegelaten.

 

Code of conduct

Deze gedragscode beschrijft de manier waarop Business Connected omgaat met de regels van het mededingingsrecht. Hij is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij Business Connected; medewerkers, raadsleden, leden en hun organisaties. In deze gedragscode is opgenomen wat verboden is, toegestaan of toegestaan onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, studiereizen of andere activiteiten van Business Connected. Als iedereen namelijk weet wat wel en niet mag, dan hoeft de club op zich en jouw lidmaatschap vanuit je organisatie geen issue te zijn. Deze code kun je opvragen via peggy@businessconnected.nl.

Aanmelden

Wil je je aanmelden? Klik dan hier.